Thiết Bị Giáo Dục

Phân phối tất cả thiết bị giáo dục phục vụ cho tường học, phòng học thông minh 4.0 như: màn hình tương tác, bục giảng thông minh, phần mềm giáo dục, thư viện thông minh, giáo án học trực tuyến,….